NEOBANK IS REALLY BETTER THAN TRADITIONAL BANKS

Neobank đã làm gì để khuấy động thị trường tài chính, ngay cả đến người anh cả lão làng là các ngân hàng truyền thống cũng bị ảnh hưởng. Sự phát triển của các ngân hàng kỹ thuật số — neobank đã mang…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store