Sign in

NEOBANK IS REALLY BETTER THAN TRADITIONAL BANKS

Neobank đã làm gì để khuấy động thị trường tài chính, ngay cả đến người anh cả lão làng là các ngân hàng truyền thống cũng bị ảnh hưởng. Sự phát triển của các ngân hàng kỹ thuật số — neobank đã mang đến cho khách hàng những lựa chọn mới gì mà khiến các ngân hàng phải lo lắng. Liệu chúng có thực sự tốt hơn hay chỉ là trò vui của các ông lớn tạo ra.

Neobank là gì?

Ngày nay, khi công nghệ 4.0 được áp dụng mạnh mẽ vào đời sống, nhiều…

FinFan

FinFan is Cross Border Money Movement Platform helps service providers expand quickly to unreached markets with a full spectrum of remittance & payment service.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store